Οικιακά Φωτοβολταϊκά

Έξυπνες | Ανανεώσιμες | Λύσεις

Solar - home by home

Residential Systems

Residential solar refers to the use of solar power technology to generate electricity for homes. It involves installing solar panels or photovoltaic (PV) systems on rooftops, walls, or other available spaces on residential properties to capture the energy from the sun and convert it into electricity.

Solar energy is a type of renewable energy that is generated from the sun’s radiation. It is harnessed using various technologies, the most common of which is solar photovoltaic (PV) technology. Solar PV technology involves the use of solar panels made up of solar cells that convert sunlight into electricity. 

Solar energy is considered a renewable energy source because it is derived from a continuously available and replenished natural resource. It is also considered clean energy because it does not produce any greenhouse gases or other harmful pollutants during operation. Solar energy has numerous advantages, including:

Abundant and widely available

The sun is a virtually limitless source of energy, with enough sunlight reaching the earth in one hour to meet global energy demands for an entire year.

Low or zero emissions

Solar energy produces no greenhouse gas emissions or other harmful pollutants during operation, making it a clean and sustainable energy source.

Cost-effective

The cost of solar energy has decreased significantly in recent years, making it a cost-effective alternative to traditional energy sources in many parts of the world.

Energy independence

Solar energy can provide homes and businesses with a reliable and independent source of electricity, reducing their reliance on grid electricity and providing greater control over energy usage and costs.

Job creation

The solar industry has created numerous jobs in manufacturing, installation, and maintenance, providing economic benefits in addition to environmental and social benefits.

In conclusion, solar energy is a promising alternative to traditional energy sources that has the potential to meet global energy demands while reducing the negative impacts of energy production on the environment and human health.

> 0
Days of light (50W)
~ 0
Distance E-Scooter
> 0
days Laptop usage
~ 0
Cooling with fridge

Energy for every household

What a Photovoltaic & Battery System can do for you

Integration with energy management systems

Battery systems can be integrated with energy management systems, which can optimize energy usage and further increase the self-consumption of solar energy. These systems can monitor energy usage, weather patterns, and grid pricing to ensure that the battery system is charged during periods of low solar production and discharged during periods of high demand.

Environmental benefits

By increasing the self-consumption of solar energy, households can reduce their carbon footprint and live a sustainable lifestyle. 

Financial benefits

In addition to the environmental benefits, solar combined with battery systems can provide financial benefits for households through reduced energy costs and increased energy independence. 

Solar energy can provide a range of benefits for individuals looking to achieve greater energy independence such as

Reduced reliance on grid electricity:

By generating their own electricity, individuals and businesses can become less reliant on grid electricity, which can be subject to power outages, price fluctuations, and supply disruptions.

Greater control over energy costs:

By generating their own electricity, individuals and businesses can lock in predictable energy costs and reduce their exposure to fluctuating energy prices.

Increased energy security:

By generating their own electricity, individuals and businesses can increase their energy security and resilience in the face of power outages and other disruptions in the energy supply.

Individuals can benefit from lower energy costs through solar in several ways:

Reduced electricity bills:

By generating their own electricity through solar panels, individuals can reduce their reliance on grid electricity, which can be expensive, particularly during peak hours. With solar, individuals can produce their own electricity during the day when the sun is shining and use it to power their homes, reducing their reliance on grid electricity and lowering their monthly energy bills.

Net metering:

In some areas, individuals with solar panels can participate in net metering programs. This means that excess electricity generated by their solar panels can be sent back to the grid and credited on their energy bills. This can help individuals offset the cost of their energy bills, particularly during months when they generate more electricity than they use.

Tax incentives:

In many countries, there are tax incentives available for individuals who invest in solar panels. These incentives can help offset the cost of installing solar panels, making solar a more affordable option for individuals.

Long-term savings:

While the initial cost of installing solar panels can be high, individuals can benefit from long-term savings. Solar panels have a lifespan of up to 25 years, and during this time, individuals can generate their own electricity and potentially offset the cost of their energy bills, saving money in the long run.

Increase in home value:

A home with solar panels is often seen as more valuable than a similar home without solar panels. This means that individuals who install solar panels can potentially increase the resale value of their homes, providing a return on investment beyond energy cost savings.

To sum it up, individuals can benefit from lower energy costs through solar by reducing their reliance on grid electricity, participating in net metering programs, taking advantage of tax incentives, and potentially increasing the resale value of their homes. With these financial benefits, solar can be a smart investment for individuals looking to reduce their energy costs and promote a more sustainable energy future.

Individuals can attain the benefits of emergency power supply through solar in several ways:

Reliable power during outages:

Solar power systems can provide reliable power during power outages or other emergencies. If the grid goes down, solar panels can continue to generate electricity as long as there is sunlight, allowing individuals to power essential appliances and devices in their homes.

Greater energy independence:

With a solar power system and a battery backup, individuals can become more energy independent, reducing their reliance on grid electricity during emergencies or other disruptions in the energy supply

Improved safety and security:

Solar power systems can provide a reliable source of power during emergencies, improving safety and security in the event of a power outage or other disaster.

In conclusion, individuals can benefit from emergency power through solar by providing a reliable source of power during power outages or other emergencies, improving energy independence, improving safety and security, saving money on emergency power sources, and promoting a more sustainable energy future.

complete independence

Off Grid Solar

Off-grid systems have no connection to the public grid. The energy demand is completely covered by a PV system with a battery extension. They are most suitable for buildings in remote areas or people that strive for maximum independence. We at time2ENERGY design and implement the off-grid solution that get you fully covered . 

-

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα ηλιακά πάνελ παράγουν ηλεκτρισμό από την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό μετατρέπεται από τον μετατροπέα έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το νοικοκυριό. Η ηλεκτρική ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται άμεσα από τους καταναλωτές (π.χ. πλυντήριο ρούχων, λαμπτήρες, ψυγείο κτλ.) αποθηκεύεται στην μπαταρία. Από εκεί μπορεί να καταναλωθεί όποτε χρειαστεί περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση παράγεται. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει πυκνή συννεφιά, σκοτάδι, βραχυπρόθεσμα υψηλή κατανάλωση ενέργειας ή διακοπές ρεύματος.

Ταυτόχρονα, ο διαχειριστής ενέργειας συντονίζει τις αντίστοιχες ροές ρεύματος με τη βοήθεια του αισθητήρα ενέργειας. Αν διαθέτετε το κατάλληλο μέγεθος συστήματος έχετε την δυνατότητα να γίνετε εντελώς ανεξάρτητοι από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ανθεκτικά και αντέχουν στην πολύχρονη χρήση. Οι κατασκευαστές μας παρέχουν εγγύηση για τουλάχιστον 10 χρόνια. Τα συστήματα που επί του παρόντος εξαιρούνται από την φορολογική απαλλαγή στη Γερμανία θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα ακόμη και μετά από 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και τώρα επεκτείνονται με συστήματα αποθήκευσης μπαταριών.

Europe

Trends and Policies in Residential & Commercial Solar

Residential and Commercial solar rooftop PV could generate 25% of European electricity needs. That’s more than the current share provided by natural gas, and this excluding the crucial share provided by utility-scale solar. Only between 2022 and 2027, residential and commercial solar PV will make up 26% of all renewable capacity additions, as a result of increasing electricity prices and stronger governmental support through policies and subsidies.

The EU Solar Strategy, a core component of the REPowerEU plan, aims to deploy solar PV in all sectors, including agricultural, residential & real estate, commercial (industrial included), and utility scale. The strategy sets ambitious targets of 320 GW by 2025 and almost 600 GW by 2030, making it a significant driver of the continent’s transition to renewable energy.

The EU Solar Rooftops Initiative is part of this strategy and aims at unlocking the vast, underutilised solar generation potential of rooftops to make European energy cleaner, more secure and affordable. Accordingly, installations of solar rooftop PV will become compulsory for:

  • New public and commercial buildings with useful floor area larger than 250 m2 by 2026
  • Existing public and commercial buildings with useful floor area larger than 250 m2 by 2027
  • New residential buildings by 2029

Additionally, the European Commission made it clear that each member state must ensure the full implementation of the plan. This also involves allowing consumers in multi-apartment buildings to effectively exercise their right to collective self-consumption, without undue costs. Furthermore, each member state will have to limit the length of permitting procedures for rooftop solar installations to a maximum of 3 months, while eliminating administrative obstacles for the expansion of existing systems.

The European Commission stated that the plan will require immediate implementation as of 2023, with each member state acting proactively towards the massive deployment of solar rooftop PV and possible in concomitance with roof renovations and battery storage.

Get in touch

Οικιακά Φωτοβολταϊκά

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner